طنز: زمین‌گیر شدن اصولی تلگرامیزد فردا : همان‌گونه که پس از فیلترینگ تلگرام نیمی از مشکلات کشور حل شد، با برخورد با این عزیزان نیز نیم دیگر از مشکلات حل شده و کشورِ گل و بلبلی خواهیم داشت.

 محمد حسین تقوایی زحمتکش

همان‌گونه که پس از فیلترینگ تلگرام نیمی از مشکلات کشور حل شد، با برخورد با این عزیزان نیز نیم دیگر از مشکلات حل شده و کشورِ گل و بلبلی خواهیم داشت.


محمد حسین تقوایی زحمتکش طنز:  زمین‌گیر شدن اصولی تلگرامپس از کار