دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

حضور سرزده نمایندگان نظارت و ارزیابی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذریزد فردا :سه نفر از نمایندگان اعزامی از دفتر کل ارزیابی و نظارت آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، به طور سرزده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر بازدید کردند.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نمایندگان اعزامی، طی جلسه ای که با حضور هیأت رئیسه دانشگاه برگزار شد از وضعیت کمی و کیفی واحد اشکذر مطلع شدند. سپس با حضور در حوزه های پژوهش و فن آوری و آموزشی به بررسی پرونده ها، اسناد و مدارک مربوطه پرداختند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران