بحران آلودگی زیست محیطی کارخانه کاشی در مهریز

بدون شرح ؟؟؟؟!!! + گزارش تصویریسکوت معنا دار مدیر غیر بومی محیط زیست شهرستان مهریز در مقابل آلودگی کارخانه نور جشمی ؟؟؟!!کاربران آنلاین

نظرهای کاربران