حضور مهندس زاده رحمانی فرماندار خاتم در هنرستان دخترانه کار و دانش ام البنین هراتگزارش تصویری حضور مهندس زاده رحمانی فرماندار خاتم و کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش در هنرستان دخترانه کار و دانش ام البنین هرات و صحبت و تبادل نظر با مدير، معلمين و دانش آموزان اين مدرسهکاربران آنلاین

نظرهای کاربران