برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش خاتمبرگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش خاتم با حضور زاده رحمانی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش، کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش و سایر اعضا، در محل مدیریت آموزش و پرورش


کاربران آنلاین

نظرهای کاربران