با حضور مهندس زاده رحمانی فرماندار شهرستان خاتم صورت گرفت: برگزاری جلسه برنامه ریزی هفته ملی کودکبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ جلسه برنامه ریزی هفته ملی کودک با حضور مهندس زاده رحمانی فرماندار شهرستان خاتم و مسئولین ادارات در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار گردید.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران